Opgesteld op 16 augustus 2017


 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden, alsmede in de Onderzoekovereenkomst, eventuele nadere overeenkomsten en bijlagen worden de navolgende begrippen met een (begin)hoofdletter gebruikt:
  1.1 Onderzoeker: het bedrijf of de persoon die aan TiCaPro opdracht verstrekt tot het plaatsen van een Onderzoek in de App, op basis van een Onderzoekovereenkomst;
  1.2 Onderzoekersportal: het gedeelte van de website van TiCaPro waar een Onderzoeker kan inloggen om met TiCaPro te communiceren;
  1.3 Onderzoek: de uiting, het promotiemateriaal of de reclame (in de breedste zin van het woord) die de Onderzoeker middels de App van TiCaPro wil publiceren;
  1.4 Onderzoekovereenkomst: de overeenkomst tussen TiCaPro en Onderzoeker, op basis waarvan Onderzoeker opdracht verstrekt aan TiCaPro tot het plaatsen van een of meerdere Onderzoeks in de App;
  1.5 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die de relatie tussen TiCaPro en de Onderzoeker vastleggen;
  1.6 App: de door TiCaPro ontwikkelde app, bestaande uit software, die functioneert op een mobiele telefoon (bijvoorbeeld smartphone) of andere mobiele computer (bijvoorbeeld een tablet) waarmee Gebruikers Onderzoeks van de Onderzoeker kunnen bekijken;
  1.7 Definitieve Factuur: de door TiCaPro aan Onderzoeker na afloop van de vastgestelde periode van de Onderzoek verzonden factuur.
  1.8 Gebruikers: de natuurlijke personen die een lidmaatschap hebben bij TiCaPro en Onderzoeks van Onderzoekers kunnen bekijken, tegen betaling van een vergoeding door TiCaPro;
  1.9 Opdrachtfactuur: de factuur die door TiCaPro aan Onderzoeker wordt verzonden na totstandkoming van de Onderzoekovereenkomst, gebaseerd op het maximum aantal Gebruikers dat een Onderzoek volledig kan bekijken en gebaseerd op de tijdsduur van de Onderzoek.
  1.10 Schriftelijk: per brief danwel per e-mail.
  1.11 TiCaPro: de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TiCaPro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Stedewater 13 (9408HC) in Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67118666;
 2. Algemeen
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Onderzoekovereenkomsten, alsmede op aanvullende aanbiedingen en overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, en op alle (rechts)handelingen tussen TiCaPro en Onderzoeker met betrekking tot het plaatsen van Onderzoeks binnen de App, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
  2.2 Toepassing van eigen (algemene) voorwaarden van de Onderzoeker of van andere voorwaarden wijst TiCaPro uitdrukkelijk van de hand. Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Onderzoekovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door TiCaPro. Mondelinge afspraken of toezeggingen van TiCaPro zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk zijn bevestigd door TiCaPro.
  2.3 Indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
  2.4 Op de App en alle overige diensten van TiCaPro zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens het privacy statement op de website van toepassing.
  2.5 Waar in deze Algemene Voorwaarden een mannelijke persoonlijkheidsvorm wordt gebruikt, moet eveneens een vrouwelijke persoonlijkheidsvorm gelezen worden.
  2.6 Indien er sprake is van lokale, regionale of landelijke codes met betrekking tot (online) onderzoeken die van toepassing zijn op de Onderzoeker, dan garandeert Onderzoeker dat hij deze codes zal naleven.
  2.7 TiCaPro behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien deze Algemene Voorwaarden door TiCaPro worden gewijzigd zal TiCaPro aan Onderzoeker de nieuwe versie toezenden. Indien Onderzoeker de wijzigingen niet accepteert, zal Onderzoeker daarvan binnen 7 (zeven) dagen aan TiCaPro melding doen.
  2.8 Op deze Algemene Voorwaarden en alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Onderzoekovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2.9 Alle geschillen welke tussen TiCaPro enerzijds en Onderzoeker anderzijds ontstaan, voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en de Onderzoekovereenkomst en/of de uitleg of uitvoering daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 3. Communicatie
  3.1 Iedere communicatie tussen TiCaPro en Onderzoeker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de Onderzoekovereenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
  3.2 De door TiCaPro ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Onderzoeker.
  3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Onderzoeker, komt dit voor risico van Onderzoeker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
 4. Onderzoeker en Onderzoekersportal
  4.1 Na registratie door Onderzoeker op de website van TiCaPro en acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, ontvangt Onderzoeker inloggegevens voor de Onderzoekersportal.
  4.2 Indien Onderzoeker een natuurlijk persoon is garandeert hij dat hij op het moment van registratie 18 jaar of ouder is.
  4.3 Indien Onderzoeker een rechtspersoon is, garandeert de natuurlijke persoon die de rechtspersoon registreert, dat hij bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen. De rechtspersoon kan zich jegens TiCaPro nooit beroepen op onbevoegde vertegenwoordiging.
  4.4 Onderzoeker garandeert aan TiCaPro dat hij zijn gegevens, inclusief e-mailadres, accuraat en up-to-date zal houden in de Onderzoekersportal.
  4.5 Onderzoeker garandeert aan TiCaPro dat hij zijn inloggegevens geheim zal houden en niet ter beschikking zal stellen aan derden. TiCaPro is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens door derden. TiCaPro mag er vanuit gaan dat indien een Onderzoeker inlogt op de Onderzoekersportal, dit ook daadwerkelijk de Onderzoeker is.
  4.6 De inloggegevens zijn in geen geval overdraagbaar naar een andere Onderzoeker of naar een andere entiteit.
 5. Totstandkoming Onderzoekovereenkomst
  5.1 Indien Onderzoeker wil onderzoeken in de App van TiCaPro, logt Onderzoeker met zijn inloggevens in op de Onderzoekersportal. In de Onderzoekersportal moet de Onderzoeker zijn Onderzoek uploaden.
  5.2 Onderzoeker selecteert in de Onderzoekersportal voor de geüploade Onderzoek een maximum aantal Gebruikers dat de Onderzoek kan bekijken.
  5.3 Onderzoeker selecteert in de Onderzoekersportal de periode dat de Onderzoek zichtbaar moet zijn in de App.
  5.4 TiCaPro berekent aan de hand van de lengte van de geüploade Onderzoek en aan de hand van het geselecteerde maximum aantal Gebruikers dat de Onderzoek kan bekijken, de prijs die Onderzoeker moet betalen, welke prijs in de Onderzoekersportal wordt getoond. Deze getoonde prijs is een aanbod.
  5.5 De Onderzoekovereenkomst komt tot stand door de elektronische aanvaarding van het aanbod en deze Algemene Voorwaarden door de Onderzoeker binnen de Onderzoekersportal onder opschortende voorwaarde van betaling van de Opdrachtfactuur binnen de in artikel 7.6 genoemde betalingstermijn. Na aanvaarding van het aanbod ontvangt Onderzoeker een exemplaar van de Onderzoekovereenkomst en een Opdrachtfactuur voor de te verrichten diensten.
 6. Plaatsen Onderzoeks
  6.1 Voor de duur en op basis van de Onderzoekovereenkomst biedt TiCaPro de mogelijkheid aan Onderzoeker om gebruik te maken van de ruimte en faciliteiten in de App ten behoeve van het publiceren van Onderzoeks.
  6.2 Onderzoeker levert in de Onderzoekersportal de Onderzoek aan TiCaPro, waarna TiCaPro dit materiaal zal publiceren in de App. Deze Onderzoek wordt door TiCaPro van een kenmerk voorzien.
  6.3 TiCaPro is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een op grond van de Onderzoekovereenkomst aangeboden Onderzoek te weigeren indien deze naar het uitsluitende oordeel van TiCaPro in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Indien TiCaPro een Onderzoek weigert, krijgt de Onderzoeker daarover een bericht.
  6.4 Onderzoeker is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, de juistheid en de volledigheid, en overigens de inhoud van de Onderzoeks.
  6.5 TiCaPro draagt geen verantwoordelijkheid voor Onderzoeks, foto’s, video’s, teksten en ander materiaal in de App die door Onderzoekers zijn uitgegeven.
  6.6 Mocht TiCaPro kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die Onderzoeker met behulp van de App heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is danwel in strijd is met het bepaalde in artikel 6.7, dan is TiCaPro bevoegd om onmiddellijk die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal TiCaPro aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
  6.7 Onderzoeker zal in zijn Onderzoek in de App:
  • geen inbreuken maken op Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van derden;
  • geen materiaal plaatsen dat in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden is;
  • geen materiaal plaatsen dat nep, misleidend of aanstootgevend is;
  • geen materiaal plaatsen dat obsceen is of een pornografisch karakter heeft;
  • geen Onderzoeks plaatsen voor illegale, gestolen of namaakproducten;
  • niet opzettelijk virussen of andere programma’s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  6.8 Onderzoeker zal niet zodanig gebruikmaken van de App dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van TiCaPro of derden wordt verhinderd, dat daardoor andere afnemers van TiCaPro in het gebruik van de App worden gehinderd of dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt.
  6.9 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Onderzoekovereenkomst behoudt TiCaPro zich het recht voor om Onderzoeker met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de App te ontzeggen indien Onderzoeker in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt. TiCaPro zal wegens zodanige maatregel nimmer tot enige schadevergoeding jegens Onderzoeker gehouden zijn. Onderzoeker vrijwaart TiCaPro tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Onderzoeker in strijd met het in artikel 6.7 bepaalde.
  6.10 TiCaPro mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat TiCaPro aansprakelijk is of kan worden gesteld voor informatie die door gebruik van de App wordt opgeslagen en/of doorgegeven. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer inhouden dat TiCaPro zelf overgaat tot verwijdering van informatie.
  6.11 Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Onderzoeker mag TiCaPro alle redelijkerwijs noodzakelijke schadebeperkende maatregelen nemen indien door Onderzoeker verstuurde informatie een virus of andere programmatuur of gegevens bevat die redelijkerwijs schade kunnen toebrengen aan programmatuur, apparatuur of gegevens van TiCaPro of derden (‘virus’). Indien het voorgaande leidt tot enig verlies van informatie, hetgeen TiCaPro zo goed mogelijk zal trachten te vermijden, zal TiCaPro Onderzoeker hiervan op de hoogte stellen.
  6.12 De Onderzoekersportal accepteert alleen Onderzoek(s) die voldoen aan bepaalde technische vereisten. Wanneer een Onderzoek van de Onderzoeker niet voldoet aan de technische vereisten van de Onderzoekersportal zal deze door de Onderzoekersportal geweigerd worden. Onderzoeker is verantwoordelijk voor het leveren van Onderzoek(s) die voldoet aan alle technische vereisten van de Onderzoekersportal.
 7. Prijzen en betaling
  7.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Onderzoekovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  7.2 Per Gebruiker die de Onderzoek van Onderzoeker volledig bekijkt wordt een prijs in rekening gebracht die is gebaseerd op de duur van de Onderzoek.
  7.3 Per Gebruiker die middels een link in de Onderzoek van Onderzoeker worden doorgestuurd naar de website of het aanbod van Onderzoeker wordt een prijs in rekening gebracht.
  7.4 De Opdrachtfactuur die na het aanvaarden van het aanbod en de totstandkoming van de Onderzoekovereenkomst, op basis van artikel 5.4, aan Onderzoeker wordt verzonden is gebaseerd op het ingestelde maximum aantal Gebruikers dat de Onderzoek kan zien en de lengte van de Onderzoek. Deze Opdrachtfactuur houdt dus geen rekening met Gebruikers die worden doorgestuurd naar de website of het aanbod van de Onderzoeker. Deze Opdrachtfactuur houdt eveneens geen rekening met Gebruikers die de Onderzoek niet volledig zien.
  7.5 Na afloop van de door Onderzoeker vastgestelde periode of duur dat de Onderzoek wordt getoond (op basis van artikel 5.3), of na het bereiken van het maximaal Gebruikers dat de Onderzoek kan zien (op basis van artikel 5.2) berekent TiCaPro hoeveel Gebruikers de Onderzoek volledig hebben bekeken en hoeveel Gebruikers hebben doorgeklikt naar de website of het aanbod van Onderzoeker. Op basis van deze gegevens wordt een Definitieve Factuur vastgesteld. Indien blijkt dat het bedrag dat Onderzoeker op basis van de Opdrachtfactuur heeft betaald lager is dan de prijs die Onderzoeker op basis van de Definitieve Factuur moet betalen, ontvangt Onderzoeker een factuur waarmee de extra kosten in rekening worden gebracht. Indien blijkt dat het bedrag dat Onderzoeker heeft betaald op basis van de Opdrachtfactuur hoger is dan de prijs die Onderzoeker op basis van de Definitieve Factuur moet betalen, ontvangt Onderzoeker het te veel betaalde bedrag als tegoed voor zijn volgende Onderzoek. Indien gewenst kan de Onderzoeker zijn tegoed retour vragen via mail en zal het te veel betaalde bedrag binnen 14 (veertien) dagen na aanvraag terug gestort krijgen. TiCaPro garandeert de terugbetaling binnen 14 (veertien) dagen aan
  Onderzoeker niet en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen of de schade ontstaan door het overschrijden van deze termijn.
  7.6 Onderzoeker dient binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van een factuur te betalen, tenzij door TiCaPro een andere termijn is vermeld. Een elektronisch verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending.
  7.7 TiCaPro kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien TiCaPro van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van Onderzoeker of de aard van de relatie met Onderzoeker hiertoe aanleiding geven.
  7.8 De Onderzoek wordt pas in de App getoond na volledige betaling van de Opdrachtfactuur. Indien Onderzoeker heeft gekozen om de Onderzoek een bepaalde periode in de App te willen laten tonen, dan draagt Onderzoeker er zorg voor om de Opdrachtfactuur voor deze periode te betalen. Indien de Onderzoeker later betaalt dan de aanvang van de gekozen periode, wordt de Onderzoek pas getoond na volledige betaling van de Opdrachtfactuur. Het gekozen eindmoment blijft in dat geval gehandhaafd.

 8. Uitvoering Onderzoekovereenkomst
  8.1 TiCaPro zal zich inspannen de Onderzoekovereenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met Onderzoeker Schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegde afspraken.
  8.2 TiCaPro garandeert geen enkel resultaat met betrekking tot het aantal Gebruikers van de App van TiCaPro in het algemeen dan wel het bekijken van Onderzoeks van Onderzoeker door Gebruikers.
  8.3 TiCaPro spant zich in om de App zo goed mogelijk en foutloos beschikbaar te houden, maar kan ter zake geen garanties geven.
  8.4 TiCaPro geeft geen garantie met betrekking tot het maken van back-ups van Onderzoeks van Onderzoeker. Onderzoeker is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van Onderzoeks.
  8.5 TiCaPro behoudt zich het recht voor de App tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van TiCaPro. TiCaPro zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. TiCaPro zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de App nimmer tot enige schadevergoeding jegens Onderzoeker gehouden zijn.
 9. Intellectuele Eigendomsrechten
  9.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App berusten bij TiCaPro en/of diens licentiegevers. De Onderzoeker erkent deze rechten en garandeert zich te zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de App.
  9.2 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Onderzoeker gemaakte Onderzoeks berusten bij de Onderzoeker en/of diens licentiegevers. Onderzoeker verleent hierbij aan TiCaPro een licentie om deze auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor het plaatsen van Onderzoeks in de App. Daarnaast verleent Onderzoeker hierbij aan TiCaPro een licentie om deze auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor promotionele en/of educatieve doeleinden van TiCaPro. Onderzoeker vrijwaart TiCaPro en stelt TiCaPro volledig schadeloos, tegen aanspraken van derden die verband houden met door Onderzoeker aangeleverd materiaal voor Onderzoeks.
 10. Geheimhouding
  10.1 Partijen zullen alle informatie die op enigerlei wijze ter kennis is gekomen of gebracht bij de uitvoering van de Onderzoekovereenkomst, strikt geheimhouden tegenover derden. Slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van een partij, mag de andere partij deze informatie aan derden verstrekken.
  10.2 In geval van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel om informatie die in het kader van de uitvoering van de Onderzoekovereenkomst verkregen is te delen, stellen partijen elkaar hiervan onmiddellijk op de hoogte.
 11. Verwerking van persoonsgegevens
  11.1 Partijen staan ervoor in dat alle wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens in acht zijn en zullen worden genomen. Partijen zullen elkaar ter zake gevraagde informatie onverwijld Schriftelijk verstrekken.
 12. Aansprakelijkheid
  12.1 TiCaPro is, behoudens opzet en grove schuld, in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van door haar geleverde diensten, tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen.
  12.2 TiCaPro is, behoudens opzet en grove schuld, in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van of voorvloeiende uit het gebruik of niet beschikbaar zijn van de App.
  12.3 TiCaPro is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Onderzoekers of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies of verminking van gegevens en immateriële schade.
  12.4 De App kan hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden bevatten. TiCaPro heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
  12.5 TiCaPro draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, video’s, teksten en ander materiaal op de App die door Onderzoekers zijn uitgegeven.
  12.6 TiCaPro is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten van het onderzoeken in haar App.
  12.7 In geval TiCaPro om welke reden dan ook onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de waarde van de dienst op basis van de Opdrachtfactuur.
  12.8 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van Onderzoeker te wijten is aan de opzet of grove schuld van TiCaPro, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan TiCaPro te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van TiCaPro, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Onderzoeker aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 13. Overmacht
  13.1 TiCaPro is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van TiCaPro onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen door TiCaPro jegens Onderzoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van TiCaPro kan worden gevergd.
  13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.
  13.3 Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
 14. Duur en beëindiging
  14.1 De Onderzoekovereenkomst wordt aangegaan voor de duur of het maximum aantal Gebruikers zoals in de Onderzoekovereenkomst vastgelegd. Tussentijdse beëindiging door Onderzoeker van een Onderzoekovereenkomst is niet mogelijk.
  14.2 De Onderzoekovereenkomst eindigt van rechtswege indien het ingestelde maximum aantal Gebruikers, op basis van artikel 5.2, de Onderzoek heeft bekeken.
  14.3 De Onderzoekovereenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de op basis van artikel 5.3 overeengekomen periode.
  14.4 Indien de Onderzoeker de Opdrachtfactuur voor het plaatsen van de Onderzoeks in de App niet binnen de betaaltermijn betaald, wordt de Onderzoekovereenkomst ontbonden en wordt de Onderzoek niet in de App geplaatst.
  14.5 Indien Onderzoeker gedurende een jaar niet heeft ingelogd op de Onderzoekersportal, wordt Onderzoeker geacht de Onderzoekovereenkomst opgezegd te hebben. De inloggegevens voor de Onderzoekersportal vervallen dan. Indien Onderzoeker eventuele bedragen al had vooruitbetaald bestaat geen recht op teruggave van deze betaalde bedragen.
  14.6 TiCaPro heeft het recht om de Onderzoekovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer een van de bepalingen van de Onderzoekovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden door Onderzoeker niet wordt nageleefd. Bij ontbinding geldt voor TiCaPro geen terugbetalingsverplichting jegens Onderzoeker ten aanzien van reeds door Onderzoeker aan TiCaPro betaalde gelden. Het versturen van een ingebrekestelling is in dat geval niet nodig.
  14.7 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een partij, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  14.8 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in dit artikel zijn alle vorderingen die TiCaPro op de Onderzoeker heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar. De Onderzoeker is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde TiCaPro in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 

© 2024 TiCaPro